Vilkår og betingelser:

Gældende vilkår betingelser er senest opdateret den 1. april 2018.

Nedenstående vilkår og betingelser (benævnt ”betingelser(ne)”) finder anvendelse ved enhver brug af www.universeofgames.com og alle øvrige spil, apps, programmer, tjenester og værktøjer (samlet benævnt ”medierne”), der udbydes af eller på vegne af Universe of Games, og som henviser til betingelserne. Betingelserne gælder uanset måden hvorpå du får adgang til ”medierne”, fx via computer, tablet, mobilenhed eller andet udstyr.

Generel indledning, definitioner og betingelser

 • Universe of Games blev registreret den 01.04.2014 i henhold til lovgivningen i Denmark, med registreringsnummer / CVR-nummer 35546820, og med hjemstedsadresse og virksomhedsadresse på Kapelvej 49, 3. th., 2200 København N, e-mail support@universeofgames.comog hjemmeside www.universeofgames.com


 • Universe of Games udvikler spil og til anvendelse af disse skal personer som ønsker at spille oprette en brugerprofil og følge betingelserne, der udgør og regulerer aftaleforholdet mellem ”medierne” og brugerne af disse og som parterne herved aftaler. Således er betingelserne for aftaleforholdet mellem Universe of Games og brugere af ”medierne”, således reguleret i henhold til nærværende skrivelse.


 • En indehaver af en brugerprofil er en fysisk person, der indgår i et aftaleforhold med Universe of Games. Juridiske enheder kan ikke være indehavere af brugerprofiler.


 • Universe of Games er underlagt myndighederne i Danmark, og retter sig således efter den til enhver tid gældende lov og retspraksis i Danmark.

 

1. Ejeroplysninger

Disse regler om vilkår og betingelser udbydes af:

Universe of Games
CVR: 35546820
v/ Nikolaj Rimon Eskerod
Kapelvej 49, 3. th., 2200 København N
E-mail: support@universeofgames.com 
Hjemmeside: https://www.universeofgames.com  2. Ansvarsfraskrivelse

Universe of Games påtager sig ikke ansvar for eventuel skade som følge af en persons adgang til eller manglende adgang til ”medierne”, eller som følge af at personen stoler på og handler i tillid til oplysningerne på ”medierne”.

Universe of Games fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte, tilfældige, følge-, særlige eller andre skader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade. Denne fraskrivelse omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke personens computerudstyr eller andre ejendele som følge af adgang til eller brug af ”medierne”. 2.1 Tredjepart

Eventuelle links til tredjeparts hjemmesider er kun medtaget som en service til brugerne af ”medierne”. Universe of Games har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af trejeparts forretning, hjemmesider og dokumentation herom, og påtager sig intet ansvar for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med indholdet eller driften heraf.2.2 Rettigheder

Universe of Games forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette helt eller delvist dele af ”medierne” og kan til enhver tid og efter eget skøn begrænse adgangen til eller afbryde distributionen på og/eller af ”medierne”. 

 

2.3 Personoplysninger

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Universe of Games’ betingelser samt Cookie regler.

 

2.4 Værneting

Eventuelle tvister i forbindelse med eller i relation til betingelserne skal, hvis de ikke kan afgøres mindeligt mellem parterne, afgøres ved Byret og/eller domstolen i Danmark. 

 

2.5 Lovvalg

Betingelserne for brug af ”medierne” er underlagt dansk lov.3. Brugsvilkår

En fysisk person kan ikke deltage aktivt i aktiviteter af ”medierne”, medmindre denne fysiske person er oprettet og er indehaver af en brugerprofil / konto - medmindre andet er opgivet af Universe of Games. For at en fysisk person kan oprettes som bruger og/eller spiller, skal den fysiske person videregive oplysninger der er påkrævet i oprettelsesprocessen. Universe of Games forbeholder sig retten til at spørge om følgende:

 1. bekræftelse af, at brugeren er over 13 år
 2. brugerens identitet (herunder navn og CPR-nummer)
 3. brugerens bopæl
 4. brugerens tilsigtede spilleomfang
 5. brugerens gyldige e-mail-adresse.
 6. brugerens kan blive spurgt om at skulle fremvise dokumentation for sin identitet som en del af oprettelsen i overensstemmelse med enhver anmodning, som Universe of Games til enhver tid måtte foretage. Ved accept af nærværende betingelser accepterer indehaveren af brugerprofilen, at Universe of Games er berettiget til at indhente oplysninger til verificering af indehaverens identitet.3.1 Tro- og love-erklæringen

Når en person / bruger afgiver sine oplysninger, som led i oprettelsen af en brugerprofil / konto, erklærer denne derved også ved tro og love at de tilvejebragte oplysninger er korrekte og sandfærdige. Det kan være strafbart at afgive falsk og urigtige oplysninger. Hvis politiet efterforsker sagen, er indehaveren af brugerprofilen indforstået med, at Universe of Games må give politiet og andre myndigheder de oplysninger, de har brug for i forbindelse med sagen. 

En person, der opretter sig, erklærer og garanterer, at vedkommende handler på egne vegne. Universe of Games vil ikke godkende oprettelse af personer hvis Universe of Games bliver bekendt med at personen ikke har handlet på egne vegne eller har afgivet urigtige oplysninger, da vedkommende oprettede sig som bruger.

 

3.2 Oprettelse og brug af en brugerprofil / konto

Det er ikke tilladt for enhver bruger af ”medierne” at oprette mere end en brugerprofil / konto.

Det er endvidere et krav at brugerne af ”medierne” overholder følgende retningslinjer:

 • Det er forbudt at logge ind på en anden persons brugerprofil / konto uden indehaverens samtykke.
 • Hvis en person finder fejl i ”medierne”, skal fejlen meddeles og ikke bruges til at berige sig selv med fordele.
 • En person har ikke lov til at videregive sin brugerprofil / konto til anden part.
 • Det er altid muligt at få slettet en brugerprofil / konto, e-mail eller andre oplysninger fra Universe og Games’ database. Såfremt en person ønsker at få slettet sin oplysninger hos Universe of Games skal personen som ønsker dette meddele Universe of Games herom via den direkte beskedfunktion i det respektive ”medie”. Dokumentation for at vedkommende der henvender sig også er den person som er indehaver af den respektive brugerprofil som henvendelsen drejer sig om kan blive forlangt forlagt til Universe of Games. Herefter vil personens brugerprofil omdøbes til en NPC, og personen eller andre vil ikke kunne få adgang til brugerprofilen i fremtiden.
 • Hvis en person fortryder at have fået sin brugerprofil / konto slettet, må denne person oprette en ny profil såfremt at en (gen)oprettelse er i overensstemmelse med gældende regler for nærværende betingelser.
 • Når en ny og opdateret version af regler ved brug af ”medierne” udgives, skal enhver bruger godkende disse, førend ”medierne” kan bruges. En bruger vil ikke helt eller delvist kunne bruge ”medierne”, før brugeren har godkendt og/eller accepteret den nye og opdateret version af regelsæt. En overtrædelse af dette kan medføre suspendering.
 • Det er i strid med regler, vilkår og betingelser at enhver form for programmer der manipulerer med ”medierne” tages i anvendelse i sammenhæng med ”medierne”.
 • En person som er bruger af ”medierne” skal skrive i en god tone og i et pænt sprog til andre. Dog finder Universe of Games ikke noget problem i at skrive som i roleplaying, da ”medierne” også indbefatter udvikling og distribuering af krigsspil, hvor sproget af en særlig karakter kan være med til at understøtte spillets kontekst og univers. Universe of Games forbeholder sig til enhver tid retten til at vurdere og/eller skønne hvad der er i strid med god tone og pænt sprog.
 • Hvis en person er truende i sin adfærd ved brug af ”medierne” eller i hændelser som kan have en skadelig virkning for ”medierne” eller brugere af ”medierne” kan denne person bliver udelukket og suspenderet fra ”medierne”. Hvis denne udelukkelse og/eller suspendering er forårsaget på baggrund af en særlig skadelig adfærd kan personen i værste tilfælde blive anmeldt til myndigheder og politi. 3.3 Universe of Games forbeholder sig ret til, efter eget valg og til enhver tid at:

 • nægte at åbne en brugerprofil / konto på ethvert ”medie” distribueret af Universe of Games og/eller at blokere eller lukke en eksisterende brugerprofil / konto uden angivelse af årsag hertil
 • nægte at acceptere indbetalinger, betalinger og/eller tilbagebetalinger uden angivelse af årsag hertil overhovedet
 • suspendere en indehaver af en brugerprofil / konto, når som helst Universe of Games vurderer, at der er en berettiget bekymring for, at en brugerprofil er blevet anvendt eller kan blive anvendt til ulovlige, svigagtige eller ureelle forhold
 • anmode om dokumenter, der bekræfter indehaveren af en brugerprofils / konto identitet
 • overdrage og/eller give licens, uden forudgående varsel, til data, der vedrører en indehaver af en brugerprofil / konto til en anden juridisk enhed, i et hvilket som helst land, med forbehold for, at Universe of Games garanterer, at de pågældende data til enhver tid overdrages og forvaltes i overensstemmelse med gældende love, databeskyttelseslovgivningen og/eller lignende
 • inddrage og/eller konfiskere midler og/eller ressourcer, der er til rådighed på en suspenderet brugerprofil, og/eller nægte at honorere et krav, i tilfælde af at nærværende krav til betingelser af brugen af ”medierne” direkte eller indirekte er blevet overtrådt og/eller uberettigede eller kriminelle handlinger har fundet sted, eller at der er mistanke om, at sådanne handlinger har fundet sted i forbindelse med en begivenhed og/eller drift af en brugerprofil.3.4 Inaktiv brugerprofil / konto

En inaktiv brugerprofil / konto er en profil og/eller konto, hvor der ikke er registreret nogen form for log-in og/eller log-out i en periode, der overstiger 12 på hinanden følgende måneder. Universe of Games forbeholder sig ret til at kræve at brugerprofilen / kontoen lukkes og/eller slettes af indehaveren. Universe of Games forbeholder sig ret til selv at lukke og/eller slette brugerprofilen /kontoen hvis indehaveren ikke reagerer på henvendelser herom - eller om nødvendigt i øvrigt.

 

3.5 Lukning af brugerprofil / konto

I tilfælde af, at en brugerprofil / konto lukkes pga. overtrædelse af regler i betingelserne, bedrageri eller andet i øvrigt, må en person ikke oprette en ny brugerprofil / konto hos ”medierne” drevet af Universe of Games. Universe of Games vil ikke være ansvarlig for at en suspenderet person har held til at oprette en ny profil / konto, og som led i dette, direkte eller indirekte, er til gene eller skade for andre. Universe of Games vil til enhver tid have mulighed for at lukke en brugerprofil / konto, der er oprettet i strid med denne regel – uden varel.3.6 Klager og uoverensstemmelser

I tilfælde af en uoverensstemmelse anbefales det, at indehaveren af en brugerprofil / konto indgiver en skriftlig klage via den e-mailadresse som indehaveren af brugerprofilen anvender i forbindelse med sin brugerprofil / konto. Sendes klagen ikke fra den respektive e-mailadresse vil klagen ikke blive behandlet. Klagen skal sendes til Universe of Games (support@universeofgames.com). Universe of Games behandler klager hurtigst muligt, og parterne skal gøre deres bedste for at opnå en mindelig løsning inden rimelig tid. Hvis klagen ikke afgøres inden for 30 dage, vil Universe of Games orientere indehaveren af brugerprofilen / kontoen om, hvornår der kan forventes en afgørelse i sagen.

Bemærk: Enhver klage skal indeholde:

 • tydelig information at der er tale om en formel klage (for eksempel i emnelinjen),
 • tydelig og utvetydige oplysninger om klagerens årsag,
 • alle de relevante oplysninger, der har givet anledning til klagen, dvs. alle årsagerne til klagen.

Klagen kan afvises, hvis disse betingelser ikke opfyldes.4. Ophavsret

Universe of Games og alle tilhørende ”medier” er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personligt brug må kun ske efter aftale med Universe of Games /v Nikolaj Rimon Eskerod: E-mail: support@universeofgames.com4.1 Ejendomsret

Indholdet på ”medierne” tilhører Universe of Games og er beskyttet af den immaterialretlige lovgivning samt ophavsretsloven. De varemærker, servicemærker, varebetegnelser, logoer, produkter m.m., der danner ”medierne”, er immaterialretligt beskyttet, og disse må ikke anvendes, distribueres, modificeres eller videresendes, uden forudgående skriftligt samtykke fra Universe of Games.

Enhver brug i strid med dette og betingelserne kan håndhæves af Universe of Games og meldes til både myndigheder og politi.5. Kontakt

Alle henvendelser vedr. materiale på ”medierne”, herunder vedr. brug af tekst, billede-, lyd-, video- eller andet immaterielretligt beskyttet materiale, skal rettes til Universe of Games: E-mail: support@universeofgames.com

Alle rettigheder til indhold, herunder fotos, kommentarer og andet materiale som en bruger af ”medierne” sender til eller publicerer på et af ”medierne” vedrørende Universe of Games og ”medierne” behandles som værende ikke-fortrolige og overdrages fra dig til Universe of Games og ”medierne” på publiceringstidspunktet og/eller modtagelsestidspunktet. 

Universe of Games gives dermed evig, ubegrænset, uigenkaldelig, overflyttelig, global og gebyrfri ret og adgang til at bruge, fremvise, dele, sælge, udgive og overføre det pågældende indhold og materiale, på enhver måde og med et hvilket som helst formål. Dog overdrages personens rettigheder til deres materiale ikke til ”medierne”. Universe of Games og ”medierne” har derfor ikke rettighederne til materialet, og ”medierne” er således ikke berettiget til andet end at gengive/vise dette materiale på ”mediernes” platforme.6. Revidering af vilkår og betingelser

Universe of Games kan til enhver tid revidere nærværende betingelser ved at opdatere dette dokument.

Enhver, der skaffer sig adgang til, besøger eller gør brug af ”medierne”, accepterer betingelserne, og det anbefales derfor, at man regelmæssigt gennemlæser de til enhver tid gældende betingelser.